Geen producten (0)

De geschiedenis van de Urantia Beweging

De geschiedenis van de Urantia Beweging
Originele titel: A History of the Urantia Movement
 

Door: Dr. William Sadler
Vertaling: Mw. R. Hanekroot

https://www.urantia.org/urantia-foundation/history

 

 

Inhoud

Contact activiteiten voorafgaande aan het verschijnen van de Urantia Verhandelingen
Hoe de Urantia Verhandelingen begonnen binnen te komen
Hoe het Forum begon
Presentatie van het Forum aan de “contacten”
Het Forum begint vragen te stellen
Het Forum wordt een gesloten groep
Hoe wij de Urantia Verhandelingen kregen
Hoe we het Urantia boek niet kregen
Reden voor zwijgzaamheid over details van de oorsprong van het Urantia Boek
De eerste Urantia Verhandelingen
Ontvangst van de complete verhandelingen
Vertraging in ontvangst van de Verhandelingen over het leven en onderricht van Jezus
Het functioneren van de Contact Commissarissen
De Zeventigers
Het Publicatie Mandaat
De Urantia Foundation

Verschillende leden van de groep, die deelnam in de voorafgaande “contacten”, die leidden tot het verschijnen van de Urantia Verhandelingen, hadden aanzienlijke ervaring in het onderzoek van psychische verschijnselen. Deze groep kwam vroeg tot de conclusie dat de fenomenen, die samenhingen met de persoonlijkheid, die later was geassocieerd met de Urantia Verhandelingen, op geen enkele manier leken op andere welbekende typen van psychische vertoningen, zoals hypnose, automatisch schrijven, helderziendheid, trances, spirit—mediumschap, telepathie of dubbele persoonlijkheid.
Het is van belang duidelijk te maken, dat de antecedenten van de Urantia Verhandelingen niet kunnen worden geassocieerd met zogenaamd spiritisme, met zijn seances en veronderstelde communicatie met geesten van overledenen.


Contact activiteiten voorafgaande aan het verschijnen van de Urantia Verhandelingen

Het lijkt erop dat gedurende deze vroege jaren onze onzichtbare vrienden bezig waren met een grondige test van de contact—persoonlijkheid, het oefenen van de communicatie technieken, die de Contact Commissarissen gaan gebruiken, in feite het toneel voorbereidden voor de latere schenkingen van de Urantia Verhandelingen.
In deze vroege jaren maakten we kennis met vele nieuwe en voor ons ietwat vreemde concepten, betreffende het Universum van Universa, evenals concepten betreffende de mens en zijn leven op aarde.

Onder deze vele nieuwe ideeën over kosmologie en filosofie kunnen de volgende vermeld worden:

1. Nieuw concept van de uitgebreide kosmos
2. Miljoenen andere bewoonde planeten
3. Introductie van scharen verschillende en gevarieerde rangen hemelse persoonlijkheden
4. Bevestiging van de evolutionaire oorsprong van de mens — zelfs van een evolutionaire kosmos
5. Bekendmaking van veelsoortige Schepper Godheden
6. Uitdagende testen van onze theologische concepten. Geduldige vaststelling hoe ver we mogelijk zouden gaan in veranderingen van onze theologische aannames en filosofische opvattingen
7. Zonder ons dat te realiseren waren onze fundamentele religieuze gezichtspunten en instellingen in deze periode van 20 jaar aanzienlijk veranderd
8. Vertrouwd werden we met termen als “Eerste Bron en Centrum”, Havona, Superuniversa en De Allerhoogste. Maar ons begrip van de werkelijke betekenis daarvan was erg mager
9. Evenmin van woorden als Meestergeesten, Buitenruimte en Krachtdirigenten begrepen we weinig. We leerden over talrijke orden van Engelen
10. We hoorden over Gedachtenrichters, maar ons begrip bleef vaag en onbepaald
11. We hadden een wazig beeld van het morontianiveau, maar het woord Morontia hadden we nog nooit gehoord tot de Verhandelingen begonnen binnen te komen
12. De Middenwezens waren zeer werkelijk voor ons. We praatten vaak met hen tijdens onze gevarieerde “contacten”. We begrepen volledig dat deze Secundaire Middenwezens deze contacten met ons superviseerden
13. We hoorden iets over de Lucifer—rebellie, maar kregen weinig informatie over Adam en Eva
14. We kregen de indruk dat er speciale redenen voor Jezus waren voor de keuze van Urantia als de plaats van zijn zelfschenking, maar over de aard van deze niet geopenbaarde redenen hadden we weinig of geen idee
15. We luisterden af en toe naar informatie over Jezus’ leven en leringen, maar betreffende Michaels “zelfschenking” waren nieuwe begrippen karig. Van alle Urantia Verhandelingen waren de Verhandelingen over het leven en onderricht van Jezus de grootste verrassing
16. Terwijl we niet de term “Corps van de Volkomenen” hoorden, pikten we een vaag idee op, dat het Paradijs de bestemming zou zijn van overlevende stervelingen.
Onze bovenmenselijke vrienden besteedden twee decennia aan uitbreiding van onze kosmische horizonten, aan het vergroten van onze theologische concepten en onze algemene filosofie.

We realiseerden ons nooit hoe zeer onze religieuze denkbeelden waren verruimd tot de verhandelingen begonnen binnen te komen. Naarmate de openbaring vorderde, gingen we meer en meer appreciëren hoe we waren voorbereid op de veelomvattende verandering van onze religieuze opvattingen door deze inleidende contacten, uitgesmeerd over een periode van 20 jaar van pré—educatie.
Onze leerlingschaps—training voor de daaropvolgende dienst in verbinding met de presentatie van de Urantia Verhandelingen werd geholpen door het feit dat, behalve de contacten met de Middenwezens, geen twee contacten hetzelfde waren. Zelden ontmoetten we de bezoekende persoonlijkheden meer dan één keer. Elk contact was geheel verschillend van ieder ander dat eraan vooraf was gegaan. En al deze ervaringen waren een veelomvattende ruime voorbereidende educatieve training in de uitbreiding van onze kosmologie, theologie en filosofie — om maar niet te spreken van nieuwe ideeën en concepten betreffende meer algemene onderwerpen.
De beperkte discussie over Jezus’ leven en leringen gedurende deze pré—openbarende contacten zou kunnen liggen in het feit dat de Middenwezens enigszins in twijfel verkeerden over hoever ze in dezen mochten gaan — zoals later bleek, toen een heel jaar werd besteed aan het ophelderen van hun recht om het verhaal van Michaels zelfschenking te vertellen.
Diegenen van ons die er vanaf het begin van deze nachten bij waren vermoedden nooit, dat wij in contact waren met iets bovennatuurlijks. In deze vroege jaren faalden al onze observaties en onderzoeken geheel. Ze onthulden niet de techniek van het omzetten van een boodschap in schrift.


Hoe de Urantia Verhandelingen begonnen binnen te komen

Na 20 jaar van contact—ervaring zei een zogenaamde student—bezoeker , sprekend door de mond van deze slapende persoon tijdens een van onze nachtelijke waken, in antwoord op een van onze vragen: “Als jullie zouden weten, waarmee jullie in contact zijn, dan zouden jullie niet van die triviale vragen stellen. Eerder zouden jullie vragen kunnen stellen om antwoorden van allerhoogste waarde voor de mensheid aan het licht te brengen.”
Dit was een soort schok zowel als een mild verwijt en veroorzaakte dat we op een andere en nieuwe wijze keken naar deze unieke ervaring. Later in de nacht zei een van ons: “Nu hebben ze erom gevraagd — laat ons vragen stellen, die geen mens kan beantwoorden“.
Het is nu beter dit verhaal te laten rusten en verder te gaan op een andere wijze.


Hoe het Forum begon

Dr. William S. Sadler, lid van deze vroege groep van waarnemers en onderzoekers, vertelt het volgende verhaal met betrekking tot de oorsprong van deze groep geïnteresseerde mensen, die later bekend werd als “Het Forum”. Hij zegt:
“Op weg naar de Universiteit van Kansas, om enige colleges over Gestalt psychologie te geven, schreef ik een brief aan mijn zoon zeggend, dat ik van mening was dat doktoren zouden trachten enig contact met hun oud—patiënten te blijven onderhouden. Ik stelde hem voor met zijn moeder te praten over een mogelijkheid enigen van onze oude vrienden uit te nodigen om op zondagmiddagen een uur of 2 contact te hebben en samen te praten.
Toen ik op een zondagmorgen terugkwam in Chicago, bleek mij dat mijn vrouw een groep van oud—patiënten voor die middag om 3 uur voor een samenkomst had uitgenodigd. De opzet van deze zondagmiddagbijeenkomsten was ongeveer als volgt: Eerst een praatje over een of ander gezondheid—topic, zoals behandeling van gewone verkoudheid, oorzaak en herstel van tobberij en dan na een kop thee, verder samen te praten, vragen te stellen en te beantwoorden.
In de loop van tijd werd deze groep een kosmopolitische verzameling van professionele mannen en vrouwen — doktoren, juristen, tandartsen, ministers, leraren — samen met mensen van allerlei stiel. Boeren, huisvrouwen, secretarissen, kantoorwerkers en arbeiders.”


Presentatie van het Forum aan de “contacten”

Kort daarop werd ik gevraagd op deze bijeenkomsten een serie inleidingen te houden over “Geestelijke gezondheid” of “Psychische Verschijnselen”. Bij het begin van mijn eerste praatje zei ik : “Met slechts twee uitzonderingen zijn alle psychische verschijnselen, die ik heb onderzocht bedrog gebleken, sommige opzettelijk bedrog, andere gaven dat speciale beeld, waarbij de betreffende persoon slachtoffer was van misleidingen van zijn eigen onderbewuste geest”.
Ik had nog niet meer gezegd of een van de groep sprak: “Dokter als u contact hebt gehad met een geval, dat u niet hebt kunnen oplossen, zou het interessant zijn als u ons daarover meer zou willen vertellen”.
Ik vroeg Dr. Lena enige notities te halen, die ze gemaakt had tijdens een recent “contact” en las deze aan de groep voor. Het was — dit moet duidelijk zijn — voordat er van geheimhouding sprake was. Er waren nog geen Urantia Verhandelingen verschenen.
Het was rond deze tijd, dat de groep die op de zondagmiddagen bij ons samen kwam de naam “Het Forum” kreeg.
De groep toonde zo‘n grote belangstelling voor deze zaak, dat ik nooit aan mijn praatje over gezondheidsonderwerpen, zoals gepland, ben toegekomen.
Het was terwijl van week tot week deze algemene discussies doorgingen, dat we uitgedaagd werden serieuzer vragen te stellen waardoor we informatie zouden krijgen, die van waarde zou zijn voor de hele mensheid.


Het Forum begint vragen te stellen

We vertelden dit alles aan Het Forum en nodigden hen uit met ons mee te doen in de voorbereiding van vragen. We besloten te beginnen met vragen met betrekking tot de oorsprong van de kosmos, Godheid, schepping en andere onderwerpen ver buiten de huidige kennis van de mensheid.
De volgende zondag werden honderden vragen binnengebracht. We sorteerden deze vragen, verwijderden duplicaten en classificeerden ze in het algemeen. Kort daarop verscheen de eerste Urantia Verhandeling met antwoord op deze vragen. Van de eerste tot de laatste verhandeling; als de verhandelingen verschenen verdwenen de vragen.
Gedurende vele jaren van ontvangst van Urantia Verhandelingen was dit de gevolgde procedure: geen vragen — geen verhandelingen.


Het Forum wordt een gesloten groep

Rond deze tijd werd als het ware Het Forum ons afgenomen. We kregen de instructie een “gesloten groep” te vormen; ieder lid moest een belofte tot geheimhouding tekenen, dat ze de verhandelingen en alle zaken daarop betrokken, alleen zouden bespreken met diegenen die lid waren van Het Forum .
Lidmaatschapskaarten werden uitgegeven; er waren 30 Charter—leden. De datum van deze organisatie was September 1925. Zeventien van deze Charterleden leven nog.
De mensen belast met deze verantwoordelijkheid van het verzamelen van vragen en de uitgetypte tekst te vergelijken met het oorspronkelijke handgeschreven manuscript, werden bekend als de “Contact Commissarissen”. Vanaf die datum waren alleen deze Contact Commissarissen aanwezig bij de “contacten”en ontvingen zij de geschreven communicaties via de contact—persoon.
Van tijd tot tijd werden nieuwe leden opgenomen in Het Forum, na te zijn geïnterviewd door de leiding en na dezelfde gelofte te hebben getekend als die getekend werd door de oorspronkelijke Charterleden. Deze gelofte luidde: “We erkennen onze gelofte van geheimhouding, vernieuwen onze belofte niet met iemand over de Urantia—Openbaringen of daarmee verband houdende onderwerpen te spreken, behalve met de actieve Forumleden, noch aantekeningen over wat gelezen of besproken is mee te nemen naar openbare sessies of kopieën of aantekeningen te maken van wat we persoonlijk lazen”.
De laatste samenkomst van het Forum in zijn oorspronkelijke vorm werd gehouden op 31 mei 1942. Tijdens haar 17—jarige officiële bestaan kwam het totaal op 486 Forumleden .
Gedurende de periode van ontvangst van de Urantia Verhandelingen, namen meer dan 300 verschillende mensen deel aan het stellen van deze oorsprong—vragen. Slechts met enkele uitzonderingen werden alle Urantia Verhandelingen gegeven in antwoord op zulk soort vragen.


Hoe wij de Urantia Verhandelingen kregen

Bijna alles wat er te weten of verteld zou kunnen worden over de oorsprong van de Urantia Verhandelingen is terug te vinden, hier en daar in het Urantia Boek. Een lijst van zulke referenties is te vinden op de achterkant van de stofomslag van het boek.
Laat ons een korte blik werpen op deze citaten.
• Pag. 1, par. 2 Deze passage verwijst naar de moeilijkheid uitgebreide spirituele concepten te beschrijven in een bestaande menselijke taal, zoals het Engels.
• Pag. 1, par. 4 Een Orvonton Commissie nam deel aan de openbaring en stelde het Voorwoord samen.
• Pag. 17, par. 1 Voor de gave van deze openbaring van vermeerderde spirituele waarden en universum—betekenissen, werden meer dan 1000 menselijke concepten gewonnen uit de geest (mind) van mensen nu en vroeger.
• Pag. 16, par. 8 & pag. 1343, par. 1 In elke openbaring van waarheid is voorkeur gegeven aan de hoogste bestaande menselijke concepten van idealen en realiteit. Alleen wanneer een menselijk concept ontbreekt wordt bovenmenselijke kennis geopenbaard.
• Pag. 1109, par. 4. Het staat Openbaarders niet vrij om vooruit te lopen op toekomstige wetenschappelijke ontdekkingen. Waarheid is tijdloos, maar de vorderingen in kennis van de fysische wetenschappen en zekere fases van kosmologie zullen gedeeltelijk gedateerd blijken als gevolg van nieuwe ontdekkingen in de voortgaande wetenschappelijke onderzoeken. De kosmologie van de Urantia Openbaring is niet geïnspireerd. Menselijk weten moet evolueren.
• Pag. 215, par. 2—9 De methode van het menselijk denken gaat van eenvoud naar complex. De Urantia Openbaring opent met het meer complexe en vandaar naar beschouwing van het meer eenvoudige. In plaats van de mens reikend naar God, beginnen de Urantia Verhandelingen met God, reikend naar de mens en die vindt.
• Pag. 865, par. 6 en 7 Verhaal over het functioneren van Middenwezens in het opzetten en voortzetten tot de voltooiing van de Urantia Openbaring.
• Pag. 865, par. 2 & pag. 1208, par. 7 Middenwezens zijn altijd betrokken bij het verschijnsel van communicatie met materiële wezens door de techniek van “Contact Persoonlijkheden “. De persoon door wie deze communicaties zijn overgebracht had een zeer ervaren Richter. Dat deze mens vrijwel geheel onberoerd bleef en zich in het geheel niet druk maakte over het werk van zijn inwonende Richter is in ieder opzicht gunstig geweest voor de uitvoering en voltooiing van dit openbaringsproject.
• Pag. 1256, par. 1 De contactpersoon was een lid van Het Korps der Bestemmingsreservisten. Dit was precies een van de verscheidene gunstige condities waaronder de Urantia Openbaring kon worden doorgegeven.
• Pag. 1008, par. 3 De Urantia Openbaring is uniek, omdat ze is aangeboden door een groot aantal schrijvers. De Urantia Openbaring is evenals eerdere openbaringen niet geïnspireerd.
• Pag. 32, par. 2 Een Goddelijk Raadsman ‘portretteert de realiteit en de natuur van de Vader met onveranderlijke autoriteit’.
• Pag. 17, par. 2 De Openbaarders zijn afhankelijk van de inwonende Richter en de Geest van Waarheid om ons te helpen de waarheid in de Urantia Openbaring ons eigen te maken.
• Pag. 1007, par. 1 Openbaring blijft in contact met evolutie. Openbaring is aangepast aan de eeuw van zijn schenking. Nieuwe openbaring houdt contact met eerdere openbaring.


Hoe we het Urantia boek niet kregen

Onlangs bracht een groep predikanten van Noord Indiana, die betrokken waren bij de studie van het Urantia Boek, de dag bij ons door en ‘s avonds leidde Dr. Sadler een discussie over “hoe wij het Urantia Boek NIET kregen”. De kern van deze presentatie is de volgende:
Verschillende leden van deze groep, die deelnamen aan de voorbereidende “contacten” die uitmondden in het verschijnen van de Urantia Verhandelingen, hadden aanzienlijke ervaring in het onderzoek naar psychische verschijnselen. Al in een vroeg stadium kwam deze groep tot de conclusie, dat de verschijnselen in verband met de persoon, die later werd geassocieerd met de Urantia Verhandelingen, in geen enkel opzicht vergelijkbaar waren met enig ander bekend type van psychische verschijnselen — zoals hypnotisme, automatisch schrift, helderziendheid, trances, gebruik van spiritist—medium, telepathie of dubbele persoonlijkheid.
Het moge duidelijk zijn dat de antecedenten van de Urantia Verhandelingen niet te vergelijken zijn met zogenaamd spiritisme — met zijn seances en veronderstelde communicatie met geesten van overleden mensen.
Psychische verschijnselen; ongebruikelijke activiteiten op de grens van het bewustzijn
De onderbewuste geest schemer geestgesteldheid
1. automatisch schrijven
2. automatisch spreken a. spreken in “tongen”
b. trance mediums
c. geest mediums
d. katalepsie
3. automatisch horen — helderhorendheid
a. horen van “stemmen ”
4. automatisch zien
a. droomstaten — schemer geestgesteldheid
b. visioenen — automatisch dramatiseren
c. hallucinaties — onbetrouwbare gevoelens van “realiteit”
5. automatisch denken
a. automatische vrees — angstneurosen
b. automatische ideeënvorming — dwanggedachten
c. automatisch oordelen — intuïtie — ingevingen
d. automatische associatie van ideeën — voorgevoelens
e. automatisch raden — E.S.P. — buitenzintuigelijke waarneming
f. automatische gevolgtrekking — waanideeën — dromen en hypnoses.
6. automatische herinnering
a. helderziendheid — automatische geheugen associaties
b. telepathie — gedachtenlezen (?) (vraagteken in het origineel)
c. waarzeggen — (meestal frauduleus)
d. muzikale en mathematische wonderen
7. automatisch handelen
a. automatisch gedrag — majeure hysterie — tovenarij
b. automatisch bewegen — bewegingsdwang
c. automatisch overversnelling — manische episodes
d. automatisch lopen — slaapwandelen
8. automatische personalisatie
a. automatisch vergeten — amnesie
b .automatische dissociatie — dubbele en meervoudige persoonlijkheid
c. schizofrenie
9. gecombineerde en geassocieerde psychische staten


N.B: de techniek van de ontvangst van het Urantia Boek in het Engels loopt op geen enkele manier parallel aan of is beïnvloed door bovengenoemde verschijnselen van marginaal bewustzijn.


Reden voor zwijgzaamheid over details van de oorsprong van het Urantia Boek

Ons werd verzocht, om niet te spreken over details van onze persoonlijke ervaringen met de oorsprong van het Urantia Boek. Daarvoor waren er twee hoofd redenen:
1. Onbekendheid. In verband met het verschijnen van de Urantia Verhandelingen is er voor mensen veel niet te begrijpen, zoals hoe de openbaring in geschreven Engels tevoorschijn kon komen. Niemand weet werkelijk hoe dit tot stand kwam. Daarvoor waren er teveel ontbrekende schakels. Als wij iemand werkelijk zouden vertellen over de techniek en de methoden welke zijn gebruikt in al die jaren dat wij deze Openbaring binnen kregen, zou zo‘n verhaal niemand aanspreken .
2. De belangrijkste reden om de identiteit van de “Contact Persoon” niet te openbaren is, dat de Hemelse Openbaarders niet wensen dat enig menselijk wezen — geen enkele naam — ooit geassocieerd zal worden met het Urantia Boek. Zij willen dat deze openbaring staat voor zijn eigen verklaringen en leringen.
Zij hebben bepaald dat voor toekomstige generaties het boek geheel vrij zal zijn van alle sterfelijke connecties — zij willen geen Heilige Petrus, Heilige Paulus, Luther, Calvijn of Wesley. Het boek draagt zelfs niet de naam van de drukker die het boek gemaakt heeft.
Bedenk daarbij: een goed gedicht kan je aanspreken ook als je niet weet wie het geschreven heeft. Evenzo kun je genieten van een symfonie zonder de componist te kennen.


De eerste Urantia Verhandelingen

Nadat wij de eerste 57 verhandelingen gekregen hadden kwam er een bericht met de suggestie dat, nu we meer en intelligenter vragen zouden kunnen stellen, de superviserende instanties en persoonlijkheden, verantwoordelijk voor het doorgeven van de 57 verhandelingen, ertoe zouden willen overgaan naar verbreding van de openbaring en uitbreiding van de verhandelingen aan de hand van onze nieuwe vragen.
Het plan was als volgt: We zouden op zondagmiddag een verhandeling lezen en de zondag daarop zouden we de nieuwe vragen stellen, die dan weer gesorteerd en geclassificeerd zouden worden, enz. Dit programma nam verscheidene jaren in beslag en had uiteindelijk de presentatie van de 196 verhandelingen zoals nu gevonden in het Urantia Boek tot resultaat.


Ontvangst van de complete verhandelingen

In zekere zin betekende dit een derde presentatie. Na ontvangst van deze 196 verhandelingen werd ons verteld dat de “Openbarings Commissie” het prettig zou vinden als we ons weer over de verhandelingen zouden buigen en vragen zouden stellen betreffende “verheldering van concepten” en het “verwijderen van ambiguiteiten”.
Dit programma besloeg weer verscheidene jaren. Deze periode leverde weinig nieuwe informatie, alleen kleine veranderingen in enkele verhandelingen, hier en daar iets toegevoegd of verwijderd. Maar er was weinig revisie of uitbreiding van de tekst. Dit betreft in het bijzonder de delen 1, 2 en 3 van het Urantia Boek.
Deel 4 — de Verhandelingen over het leven en onderricht van Jezus — had een enigszins andere oorsprong. Dit deel werd geproduceerd door een commissie van Middenwezens en werd een jaar later dan de andere Verhandelingen voltooid.
In het jaar 1934 kregen wij de eerste 3 delen voltooid en gecertificeerd; de Verhandelingen over het leven en onderricht van Jezus pas in 1935.


Vertraging in ontvangst van de Verhandelingen over het leven en onderricht van Jezus

De stagnatie van een jaar in de ontvangst van de Verhandelingen over het leven en onderricht van Jezus — deel 4 van het Urantia Boek — zou als volgt verklaard kunnen worden; De Middenwezens waren enigszins bevreesd betrokken te worden in het aanhangige proces in de Universum Gerechtshoven — Gabriel versus Lucifer — en zij aarzelden het project te voltooien tot zij er van verzekerd waren, dat zij de volle machtiging hadden om het verhaal van Jezus‘ leven op aarde te vertellen.
Na enige maanden wachten kwam het mandaat van Uversa met de opdracht aan de Verenigde Middenwezens van Urantia, door te gaan met hun project van het onthullen van het leven en de leer van Michael, toen hij geïncarneerd was op Urantia. Zij kregen niet alleen de verzekering dat zij niet ingingen tegen de Uversa gerechtshoven, maar integendeel dat hen een opdracht werd gegeven tot deze dienst. Daaraan werd de waarschuwing gekoppeld aan enig of alle personen daarbij betrokken, af te zien van bemoeienis met, of op een of andere manier de uitvoering van deze onderneming te hinderen.
En dit is de reden, waarom de Jezus Verhandelingen verschenen, een jaar nadat de andere Verhandelingen waren voltooid.


Het functioneren van de Contact Commissarissen

In deze vroege jaren ontvingen de Contact Commissarissen vele mededelingen en richtlijnen op schrift. Bijna al deze berichten hadden een voetnoot op de laatste pagina met de tekst: “Te verbranden niet later dan het verschijnen van de Urantia Verhandelingen in druk”. Dit was de opzet van onze onzichtbare vrienden ter voorkoming van een “Urantia Apocrief” volgend op de publicatie van het Urantia Boek.
Dit alles was bemoedigend voor ons, omdat het ons verzekerde, dat te eniger tijd de Urantia Verhandelingen gepubliceerd zouden worden. Het ondersteunde onze hoop tijdens de jarenlange vertraging.
Het feit dat er nooit enige voorziening werd gemaakt om leden van de Contact Commissie, die mogelijk door ziekte of dood zouden ontvallen, te vervangen, deed ons geloven dat het Boek zou worden uitgegeven nog tijdens het leven van enkelen van ons.
De Commissarissen waren de bewakers van het Urantia manuscript. Zij hielden de kopieën van het getypte afschrift in een brandvrije kluis. Zij waren ook belast met de volle verantwoordelijkheid voor supervisie van alle details met betrekking tot de publicatie van het Boek, beveiliging van de internationale copyrights, etc.
Ons werd gelast af te zien van enige discussie over de identiteit van de Contact Persoon of na publicatie van het boek ooit iets mee te delen over al of niet nog in leven zijn van het “het subject ”.


De Zeventigers

Het was in 1939 dat sommigen van ons meenden, dat de tijd gekomen was een klas te vormen om serieuzer en systematischer de Urantia Verhandelingen te bestuderen. Dit project werd voorgelegd aan het Forum en toen degenen die aan zo‘n groep wilden deelnemen werden geteld bleek, dat precies 70 mensen verlangden met die studie te beginnen. Zo werd er verscheidene jaren naar deze klas verwezen als “De Zeventigers”. Twee of drie jaar voor deze formatie van De Zeventigers was er al een informele groep die op woensdagavonden bij elkaar kwam.
De Zeventigers zetten de systematische studie van de Urantia Verhandelingen voort van 3 april 1939 tot de zomer van 1956”; en waren de voorlopers van de latere “School van de Urantia Broederschap”.
In deze jaren meldden 107 studenten zich aan bij de Zeventigers.
Het werk van de Zeventigers, dat zij 17 jaren voortzetten, bestond uit studie, schrijven van thesis, oefenen van doceren. In deze periode werden 8 geschreven mededelingen gegeven aan de Zeventigers door een Serafijn van Vooruitgang verbonden aan de bovenmenselijke Planetaire Regering van Urantia.


Het Publicatie Mandaat

Uiteindelijk werd toestemming gegeven De Urantia Verhandelingen te publiceren. De Introductie tot dit mandaat luidt:
“Wij beschouwen Het Urantia Boek als een stap in de voortgaande evolutie van de menselijke samenleving. Het hangt niet samen met de spectaculaire periode van baanbrekende revolutie, ook al lijkt de timing daarop. Het Boek is bestemd voor het tijdperk direct volgend op de huidige ideologische worsteling. Dat zal de tijd zijn waarin mensen bereid zijn te zoeken naar waarheid en gerechtigheid. Als de chaos van de huidige verwarring voorbij is, zal het gemakkelijker zijn de kosmos te formuleren naar een nieuw en verbeterd tijdperk van menselijke relaties. En daarvoor is het Boek gemaakt.
Toch is de publicatie van het boek niet uitgesteld tot die (mogelijk) enigszins ver verwijderde datum. Een vroege publicatie van het boek zorgt ervoor dat het bij de hand zal zijn voor training van leiders en leraren. Het is ook van belang dat het onder de aandacht komt van bemiddelde mensen, die bereid zullen zijn te voorzien in fondsen voor vertalingen in andere talen ”
Toen zij deze instructies kregen namen de Contact Commissarissen de taak op zich Het Urantia Boek te publiceren en maakten plannen voor de distributie ervan.
De Verhandelingen werden gepubliceerd precies zoals wij ze ontvingen. De Contact Commissarissen hadden geen redactionele volmacht. Onze taak was beperkt tot “spelling, hoofdletters en leestekens”.
Voor het overlijden van Dr. Lena K. Sadler in augustus 1939, had ze ongeveer $20.000 dollars verzameld voor het publicatiefonds en dit werd gebruikt om de tekst uit te typen en de drukplaten te maken voor het drukken van het boek.


De Urantia Foundation

Urantia Foundation

Het waren deze drukplaten van het Urantia Boek die de basis waren voor de oprichting van de Urantia Foundation. De oprichting van deze Stichting onder de wetten van Illinois, was voltooid op 11 januari 1950.

Het eerste Bestuur van Curatoren waren :
William M. Hales Voorzitter
William S. Sadler jr, Vice Voorzitter
Emma L.Christensen , Secretaris
Wilfred C.Kellogg, Penningmeester
Edith Cook, Assistent Secretaris

Vernomen werd dat een van de welgestelde leden van het Forum $50.000 dollars wenste bij te dragen aan de publicatie van het Boek. Wij kregen de instructie dit aanbod te omzeilen en alle betrokken partijen gelegenheid te geven bij te dragen aan het publicatiefonds.
Overeenkomstig deze instructie riepen wij op om $50.000 dollars bij te dragen om de kosten te dekken van het drukken in een oplage van 1000 boeken. Er werd onmiddellijk gereageerd; meer dan $49.000 dollars werd bijgedragen. Het eerste bedrag van $1.000 dollars dat het kantoor van de Foundation ontving kwam van wijlen Sir Hubert Wilkins, de poolontdekkingsreiziger.


Publicatie van Het Urantia Boek met internationaal copyright was op 12 oktober 1955.

De Urantia Beweging

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.